Skip to content

PLE

Het Project Leefbaar Essen (PLE) is een lokale politieke partij voor de gemeente Essen.

Binnen PLE zijn Essenaren actief die op een onafhankelijke manier aan een beter bestuur voor Essen willen meewerken, naast mensen die ook in N-VA actief zijn of actief waren in de voormalige partij Spirit/VlaamsProgressieven/SLP.

PLE werd in 2001 opgericht en heeft ook de werking van de Essense Volksunie (VU&ID) overgenomen. Overigens heeft PLE niets te maken met de “Leefbaar”-partijen in Nederland, en al wat daar mee samenhangt.

STATUTEN

vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 30/01/2002

1. Het Project Leefbaar Essen (PLE) is een democratische plaatselijke politieke partij voor de gemeente Essen.

2. Het doel van het Project Leefbaar Essen is om werk te maken van een leefbaar Essen voor alle inwoners. PLE streeft daarom naar een open, rechtvaardig, solidair, gastvrij, vooruitstrevend, efficiënt, milieubewust en gemeenschapsopbouwend beleid in de gemeente Essen. Het Project Leefbaar Essen streeft ernaar om de identiteit van Essen als landelijke Vlaamse gemeente te vrijwaren, streeft naar een versterking van de democratie en meer rechtstreekse inbreng van de Essenaar in het beleid, naar gelijke kansen voor iedereen en naar een evenwicht tussen de vrijheid van iedereen en de verantwoordelijkheid die mensen voor elkaar hebben. Op basis van deze beginselen werkt PLE een programma uit voor het Essense gemeentebeleid.

3. Het Project Leefbaar Essen onderschrijft het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en weigert elke actieve politieke samenwerking met personen en groepen die de in deze teksten omschreven rechten niet respecteren.

4. Het oorspronkelijke programma van PLE bestaat uit het verkiezingsprogramma waarmee VU&ID op 8 oktober 2000 aan de Essense gemeenteraadsverkiezingen deelnamen. Het programma wordt vastgelegd door de leden en toegepast en uitgewerkt door het bestuur en de mandatarissen van de partij.

5. Om zijn doel waar te maken zal PLE voorstellen uitwerken, politieke actie en propaganda voeren, trachten mandaten te bekomen in de Essense gemeenteraad en andere democratisch verkozen raden en instellingen, eventueel kartels vormen en/of samenwerken met andere partijen om meerderheden te vormen.

6. Iedereen die aan de volgende voorwaarden voldoet kan lid worden : in Essen wonen, 16 jaar oud zijn, een lidmaatschapsbijdrage betalen die jaarlijks door het bestuur wordt vastgelegd, deze statuten aanvaarden, het programma onderschrijven en geen handelingen stellen die de partij ernstige schade toebrengen. Bij betwisting kan het bestuur met een 2/3 meerderheid weigeren iemand als lid te aanvaarden of een lid uit de partij zetten, nadat het de betrokkene gehoord heeft.

7. De leden van PLE mogen aan nationale verkiezingen (Provincie, Kamer, Senaat, Vlaams Parlement, Europees Parlement) deelnemen. In propaganda mag vermeld worden dat ze lokaal actief zijn in PLE, maar propagandateksten mogen niet vermelden of suggereren dat PLE als geheel hun kandidatuur steunt.

8. De leden van PLE kiezen driejaarlijks een voorzitter, in de maand januari van het eerste en het vierde jaar van de legislatuur van de Essense gemeenteraad.

9. Het bestuur van het Project Leefbaar Essen bestaat uit de voorzitter en alle leden van het Project Leefbaar Essen die dat wensen en dat aan de voorzitter kenbaar gemaakt hebben. Zij verliezen het lidmaatschap van het bestuur wanneer zij in een periode van zes maanden minder dan de helft van de bestuursvergaderingen hebben bijgewoond en het bestuur vervolgens bij 2/3 meerderheid besluit hen als bestuurslid te schrappen.

10. Het bestuur roept minstens één keer per jaar een vergadering van alle leden van PLE samen. De ledenvergadering van PLE is het hoogste orgaan en haar beslissingen zijn bindend voor de andere partij-organen.

11. Het bestuur kiest uit zijn midden verder een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester en verdeelt de overige taken.

12. Het bestuur beslist over de werking van de partij, de in te nemen standpunten, de organisaties van partij, de financiën en over alle andere aangelegenheden die voor de partij van belang zijn. In dringende gevallen kunnen de taken van het bestuur worden uitgeoefend door het dagelijks bestuur, dat minstens bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de gemeenteraadsleden van de partij.

13. Elk lid van PLE dat een lokaal politiek mandaat uitoefent en daarvoor een vergoeding ontvangt, staat 20% van wat na belastingen van de vergoeding overblijft af aan de partij. Tot de lokale mandaten behoren tenminste alle mandaten van burgemeester, schepen, gemeenteraadslid, OCMW-raadslid, lid van de Politieraad en activiteiten in het kader van een intercommunale. Bij betwisting hierover beslist het bestuur met een 2/3 meerderheid, nadat het de betrokkene gehoord heeft.

14. Over de volgorde van de kandidaten bij het indienen van lijsten voor verkiezingen en/of over de aanwijzing van een kandidaat voor een bepaalde functie wordt een beslissing genomen door de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur.

15. Over de toekenning van niet rechtstreeks door verkiezingen toegekende mandaten beslist het bestuur van PLE, rekening houdend met alle relevante verkiezingsuitslagen en met de bekwaamheden van de betrokkenen.

16. PLE kiest geel (Pantone 123) en blauw (Pantone 300) als partijkleuren.

17. Deze statuten kunnen aangevuld worden door de ledenvergadering van PLE, bij gewone meerderheid. Ze kunnen gewijzigd worden door dezelfde ledenvergadering, bij 2/3 meerderheid.

OVERGANGSBEPALING

Op het ogenblik van de oprichting van het Project Leefbaar Essen wordt het bestuur als volgt samengesteld :
Rob Barrevoets
Tom Bevers (voorzitter)
Agnes Broos (ondervoorzitter)
Moniek Brouwer
Peter De Jonge
Walter Pyl
Frank Rossen (penningmeester)
Dirk Smout
Fons Tobback
Koen Ulens (secretaris)