Skip to content

Privacy-beleid

Privacyverklaring van de feitelijke vereniging N-VA/PLE, Den Uil 24, 2910 Essen

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden door N-VA/PLE. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke persoon in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Wat betreft mailing is deze verklaring onderworpen aan Boek XII van het Wetboek van het economisch recht.
Binnen de feitelijke vereniging wordt geen “functionaris voor gegevensbescherming” (of “DPO”) aangeduid, maar bij vragen, klachten en opmerkingen kunt u contact opnemen met Dirk Smout (voorzitter N-VA Essen).

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens N-VA/PLE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
» uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
» de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
» vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
» passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
» geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
» op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens? (verwerkingsdoeleinden)
We maken een onderscheid tussen de verwerking van gegevens van leden (A) en niet-leden (B). Leden zijn personen die voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de statuten: (a) ouder zijn dan 16 jaar, (b) een jaarlijkse bijdrage betalen, (c) instemmen met de krachtlijnen van N-VA en/of PLE (d) akkoord gaan met de interne statuten en reglementen van de partij.

A. Leden
Persoonsgegevens van N-VA-leden worden door N-VA Nationaal verwerkt (zie www.n-va.be).  Voor zowel N-VA als PLE-leden worden ze ook lokaal verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
» ledenadministratie (contractuele basis)
» om u op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten binnen N-VA/PLE
» om u uitnodigingen te versturen voor activiteiten en bijeenkomsten van N-VA/PLE
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij u de volgende persoonsgegevens vragen, deze opslaan en verwerken.
» Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht en geboortedatum
» Communicatiegegevens: telefoonnummer, e-mailadres(sen)
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

B. Niet-leden
Persoonsgegevens van niet-leden worden door N-VA/PLE verwerkt ten behoeve van communicatie over nieuws en actualiteiten binnen N-VA/PLE aan de hand van de Nieuwsflits.  Daarvoor houden we enkel het e-mailadres bij.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
N-VA/PLE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:
» Alle personen die namens N-VA/PLE van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan;
» We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
» We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
» Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe u contact met ons kan opnemen. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart
mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Tevens kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of in opdracht van uzelf rechtstreeks aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover rechtstreeks contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring
N-VA/PLE kan zijn privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aangekondigd worden op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 10 juni 2018.
Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail (info@nvaple.be) als u deze wilt raadplegen.