Skip to content

N-VA/PLE

De Essense N-VA en de lokale partij PLE hebben in 2005 de handen in elkaar geslagen.. Samen maken we werk van een beter bestuur voor onze gemeente. We kiezen voor een open, toekomstgericht en vooral veel verstandiger beleid. Voor bekwame politici die echt luisteren maar ook durven beslissen. Voor propere handen en een onderbouwde visie.

In 2011 en in 2017 hebben we het kartel verlengd. In een kartel zijn natuurlijk goede afspraken nodig.  Die hebben we vastgelegd in een kartelovereenkomst.

KARTELOVEREENKOMST 2018-2024

  1. De Essense afdeling van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) en de lokale politieke partij Project Leefbaar Essen (PLE) vormen een kartel voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 en de bestuursperiode 2018-2024. Het kartel behoudt de naam “N-V A/PLE”.
  2. Het lidmaatschap van beide partijen is verenigbaar, overeenkomstig de respectievelijke statuten van beide partijen.
  3. De verkozenen op de lijst N-VA/PLE maken deel uit van één fractie. De beide partijen verbinden zich er ook toe gedurende de gehele bestuursperiode geen afzonderlijke activiteiten binnen de Essense gemeentepolitiek te ontwikkelen.

   Zonder afbreuk te doen aan artikel 2, wordt van de verkozenen op de lijst N-VA/PLE die zetelen in de gemeenteraad of OCMW-raad verwacht dat ze minstens de lidmaatschappen van N-VA en/of PLE behouden die ze op het ogenblik van de gemeenteraadsverkiezingen hadden. Dit is een voorwaarde om deel uit te maken van de N-VA/PLE-fracties en van het N-VA/PLE- bestuur en het niet respecteren ervan zal een procedure inleiden tot het schrappen van het lidmaatschap van beide partijen. Enkel na akkoord van de voorzitter van PLE, en de afdelingsvoorzitter en de afdelingspeter van N-VA kan hiervan worden afgeweken.

  4. Het PLE-bestuur, samengesteld overeenkomstig de PLE-statuten, en het N-VA- afdelingsbestuur, samengesteld overeenkomstig de N-VA-statuten, vormen samen het bestuur van het kartel. Dit bestuur wordt voorgezeten door de beide voorzitters, die ook samen het kartel naar buiten toe vertegenwoordigen. De secretaris, de penningmeester en eventuele andere personen met een bijzondere functie worden door het bestuur aangeduid.
  5. Het N-VA/PLE-bestuur beslist in principe bij meerderheid maar werkt zoveel mogelijk in consensus en vermijdt situaties waarbij de ene partij tegenover de andere komt te staan.
  6. Het N-VA/PLE-bestuur beslist over de aanduiding van de lijsttrekker en de samenstelling van de verkiezingslijst, en over de toekenning van de niet rechtstreeks door de kiezer toegekende mandaten, waarbij met beide partijen rekening wordt gehouden.
  7. Het N-VA/PLE-bestuur maakt een ontwerp van verkiezingsprogramma, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de vergadering van alle leden van beide partijen.
  8. De fracties van N-VA/PLE in de gemeenteraad en de OCMW-raad en de vertegenwoordigers van het kartel in andere organen hebben elk wat hun domein betreft een zekere autonomie, maar ze houden rekening met de algemene lijnen die door het bestuur worden uitgetekend.
  9. N-VA/PLE voert een gezamenlijk financieel beheer en houdt een gezamenlijke bankrekening aan.
  10. De leden van de Essense afdeling van de N-VA en van PLE, alsook hun eventuele rechtsopvolgers, hebben geen deel in het vermogen van het kartel, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit het kartel waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding uit de partijen die het kartel vormen, alsook bij uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
  1. Bij ontbinding van het kartel, om welke reden ook, zal het vermogen van het kartel over beide partijen worden verdeeld. Indien dit niet of slechts gedeeltelijk mogelijk blijkt, zal het worden bestemd voor politieke actie in de gemeente Essen. In geen geval zullen het kartel of de partijen die er deel van uitmaken het geld aan hun leden uitkeren.
  2. Ieder die voor het kartel een lokaal politiek mandaat uitoefent en daarvoor een vergoeding ontvangt, staat 20% van wat na belastingen van de vergoeding overblijft af aan het kartel. Dit percentage bedraagt evenwel slechts 12,5% indien het kartel deel uitmaakt van de bestuursmeerderheid en over een schepen beschikt. Indien een mandataris geen inkomsten heeft uit een ander beroep dan het betrokken mandaat, uit een pensioen of uit een vervangingsinkomen, dan bedraagt de afdracht 10% van de vergoeding na belasting.

   Tot de lokale mandaten behoren tenminste alle mandaten van burgemeester, schepen, gemeenteraadslid, OCMW-raadslid, lid van de Politieraad en activiteiten in het kader van het Autonoom Gemeentebedrijf of een intercommunale.

   Bij betwisting hierover beslist het bestuur met een 2/3 meerderheid, nadat het de betrokkene gehoord heeft.

  3. Voor elke federale of Vlaamse verkiezing wordt vanuit het kartel 200 EUR voor N-VA- propaganda ter beschikking gesteld; dit bedrag wordt verhoogd tot 400 EUR wanneer een lokaal N-VA-lid kandidaat is op de verkiezingslijsten. Wanneer een lokaal N-VA-lid kandidaat is bij de provincieraadsverkiezingen, wordt 200 EUR ter beschikking gesteld.
  4. Alle communicatie en propaganda van het kartel wordt in principe gezamenlijk gevoerd. Dit kan onder meer gebeuren via de afdelingsperswerking van de N-VA, waarbij een gedeelte van de uitgave wordt voorbehouden voor nationaal N-VA-nieuws. Afzonderlijke communicatie of propaganda vanuit respectievelijk N-VA en PLE is mogelijk, na overleg binnen het kartelbestuur.

  Goedgekeurd door de besturen van N-VA Essen en PLE.

  Essen, 7 december 2017