Skip to content

Een veilig Essen

  • We gaan meer en betere fietspaden aanleggen, en zorgen voor veilige fietsoversteekplaatsen en aaneensluitende fietsroutes met een betere bewegwijzering. We gaan de voet- en fietspaden beter, sneller en meer planmatig onderhouden. We maken alle voetpaden toegankelijk voor rolstoelgebruikers. We richten fietsstraten in, voorzien veilige, aaneensluitende fietsroutes van en naar de scholen, en maken de schooltoegangen tijdelijk autovrij.
  • We gaan Essen-Centrum en Wildert ( Kalmthoutsesteenweg ) helemaal herinrichten om het verkeer vlotter en veiliger te laten verlopen.
  • We maken een duidelijk parkeerplan met parkeerroutes vanaf de gemeentegrenzen.
  • We zorgen ervoor dat de politie goed bereikbaar én aanwezig is, ook bij grote evenementen. We concentreren het politiewerk op problemen die een grote impact hebben op ieders dagelijks leven, zoals verkeersovertredingen, overlast, zwerfvuil, diefstal en inbraken.

Inleiding

U zit niet stil, beste Essenaar.  U wandelt naar de winkel, fietst naar de sporthal, rijdt naar uw werk.  Omdat we met alsmaar meer Essenaren zijn, werd het verkeer ook veel drukker.  En daardoor op veel plaatsen minder veilig.  En dan is er nog het verkeer van buiten de gemeente. Heel wat mensen komen onze mooie gemeente bezoeken, of rijden hier voorbij op weg naar andere oorden.  Ook allerlei producten worden naar, van of door onze gemeente vervoerd.   Onze eerste prioriteit is de zorg voor een leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar Essen. Daarvoor gaan we keuzes maken en degelijke plannen opstellen.  Maar we moeten er vooral voor zorgen dat we ze op het terrein kunnen waarmaken.  Veel meer dan vandaag het geval is.

Alles begint met een nieuw mobiliteitsplan.  We vinden het onbegrijpelijk dat het oude plan in de voorbije jaren hoogstens wat werd opgelapt, terwijl iedereen ziet dat er een nieuw nodig is.  Bovendien ontbreken er stukken : een plan voor de stationsomgeving, een parkeerplan, een bewegwijzeringsplan.  Dat zijn nu eenmaal geen zaken die je “later” wel eens kan regelen.  Om een zinvol mobiliteitsplan te maken, moet alles in één keer gebeuren.

Dus gaan we op 2 januari 2019 van start met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan – tegelijk met een nieuw Ruimtelijk Structuurplan, met een duidelijke visie op middellange en lange termijn.  Het mobiliteitsplan moet enerzijds vastleggen hoe we het verkeer door onze gemeente gaan leiden en anderzijds maximaal sturen richting duurzame mobiliteit.  Om dat plan mee uit te werken en op te volgen heeft Essen een gespecialiseerd personeelslid nodig, een mobiliteitsambtenaar. En  zoals u in het vorige hoofdstuk kon lezen kan dat ook in samenwerking met andere gemeenten.

Voor het mobiliteitsplan vertrekken we uitdrukkelijk opnieuw van het STOP-principe.  Stappen gaat voor op trappen, openbaar vervoer gaat voor op privéverkeer.  Dat principe gebruiken we niet alleen meer als slogan.  Wel als vertrekpunt voor een doordacht beleid.

Vanzelfsprekend houden we er rekening mee dat niet alle wegen in Essen beheerd worden door het gemeentebestuur.  Er lopen enkele belangrijke gewestwegen door onze gemeente.  Toch is het belangrijk dat we ook voor die wegen een duidelijke visie uittekenen.  Op basis daarvan kunnen we dan met het Vlaams Gewest rond de tafel gaan zitten.

Veiligheid is natuurlijk ook meer dan verkeersveiligheid.  Overlast, inbraak of nog erger : ook in Essen kan het gebeuren.  Samen met de politie heeft het gemeentebestuur daarbij een belangrijke taak, en die willen we zeker niet uit de weg gaan.

1 Eerste stap vooruit : een voetpadenplan

STOP begint met de S van stappen.  Dus is een goed voetpadenplan het uitgangspunt.  Dat is nodig, zoals u ongetwijfeld merkt als u door onze gemeente wandelt.  We gaan stelselmatig alle obstakels wegwerken die nu al te vaak onze voetpaden belemmeren : losliggende tegels, verzakkingen, putdeksels, panelen, slecht geplaatste verkeersborden, -paaltjes en -bollen…  We gaan er voor zorgen dat ook personen met een beperking en mensen met een kinderwagen er veilig op en af kunnen rijden. Integrale toegankelijkheid moet het streefdoel zijn.  En we gaan ervoor zorgen dat u bij bouwwerven of werken op het openbaar domein zo weinig mogelijk hinder ondervindt.

Al te vaak worden werken aan een voetpad nu uitgesteld tot de hele weg heraangelegd wordt.  Daar willen we vanaf : het voetpad wordt heraangelegd als het nodig is, en er wordt niet gewacht tot de rijweg ook versleten is !

In dat voetpadenplan nemen we ook de buurtwegen op.  Dat zijn kleine binnenwegjes waar wijzelf, en ook de toeristen, over kunnen wandelen en fietsen.  Heel wat van die wegen werden de voorbije jaren opnieuw geopend.  Dat vinden we positief, en we willen daarom op de ingeslagen weg verder gaan.  Zodat een fikse trek- of fietstocht door Essen niet over de grote wegen hoeft te gaan. Op deze manier ontstaat een veilig netwerk voor de zwakke weggebruiker.

Een belangrijk deel van de voetgangers in Essen zijn schoolgaande kinderen.  Met de scholen gaan we daarom afspraken maken, om ervoor te zorgen dat de kinderen begeleid worden, zodat u niet meer noodgedwongen juist vóór de school moet parkeren om uw kinderen af te zetten. Daarnaast werken we aan een verkeersveilige herinrichting van schoolomgevingen. We gaan samen met de scholen de schoolroutes in kaart brengen en lossen hierbij de belangrijkste problemen en conflictpunten op.

Voetgangers moeten veilig kunnen oversteken.  Daarom moeten de zebrapaden mee deel uitmaken van het voetpadenplan. Vele zebrapaden in Essen zijn vandaag nogal ongelukkig gelegen.  We gaan een aantal zebrapaden ook voorzien van verlichting, zodat ze duidelijk opvallen.

Tenslotte denken we ook aan de mensen die niet zo ver kunnen stappen.  Moet u af en toe even kunnen zitten ? Dan zorgen we voor rustbanken ! Zeker de omgeving van de rust- en verzorgingstehuizen leggen we zo aan dat wie niet meer goed te been is er toch rustig kan rondwandelen.  Nu we het toch over die omgeving hebben : de Moerkantsebaan is niet de meest voetgangersvriendelijke weg in onze gemeente.  Daar moet verandering in komen !

2 Essen trapt een tandje groter

Deel twee van ons mobiliteitsplan gaat over de fietspaden (de Trappers uit het STOP-principe).  Daarin gaan we de fietsroutes door onze gemeente in een logisch geheel in elkaar passen, met heldere fietsroutes tussen alle delen van onze gemeente.  Daarbij werken we ook het “Octopusplan” verder af, dat samen met de scholen werd uitgewerkt.

Essen heeft de voorbije jaren te weinig in fietspaden geïnvesteerd.  Zo is er een achterstandslijst opgebouwd die we stap voor stap gaan wegwerken.  Zo moet het fietspad naar Hoek tot aan de grens doorlopen.  Het fietspad langs de Huybergsebaan gaan we afwerken.  Er moet ook een fietspad komen langs de Kalmthoutsesteenweg.  De Postbaan heeft een fietspad nodig.  Een fietspad langs Spijker, om zo de winkels daar te kunnen bereiken, staat ook op het programma.  En voor de toeristen moet het fietspad langs de Spillebeek  eindelijk worden afgewerkt.  U merkt het, u krijgt een “doortrapt” gemeentebestuur.

Beter onderhoud

Nieuwe fietspaden zijn één ding.  We gaan ook de bestaande fietspaden beter onderhouden.  Zoals alle wegen trouwens.  We gaan daarom met een strakke meerjarenplanning werken.  Zodat we nu al weten wanneer welk fietspad op een groot onderhoud zal kunnen rekenen.  En mankementen pakken we sneller aan.  Kleine gaten worden immers snel groot, en dan is voorkomen nog altijd beter dan genezen ! Ook voor fietspaden geldt dat we ze herstellen ook als er (nog) geen heraanleg van de rijweg nodig is.

Tijdens de wintermaanden hebben we ook extra aandacht voor het ijs- en sneeuwvrij houden van onze fietspaden.

Als fietser moet u ook veilig doorheen onze dorpskommen geraken.  Daarvoor zal een aantal straten moeten worden heraangelegd.  Nu wordt u met de fiets te vaak gedwongen om uit te wijken en bochten te maken.  Die logica gaan we veranderen.  We kiezen daarbij voor het Huijbergse model : versmallingen zoals op de baan van Ossendrecht naar Huijbergen.  Fietsers moeten op één lijn kunnen blijven waar versmallingen de snelheid van de automobilisten afremmen.

Op verschillende plaatsen in onze gemeente liggen vandaag fietssuggestiestroken. Jammer genoeg werden deze fietssuggestiestroken in Essen op veel plaatsen niet aangelegd zoals het hoort. Fietssuggestiestroken vormen een deel van de rijbaan waarbij de fietser een duidelijke positie krijgt. Ze zijn echter geen fietspaden en mogen dus niet meer in het rood worden aangebracht. We zorgen ervoor dat de automobilist op zijn minst duidelijk de suggestie krijgt om wat meer naar het midden van de rijweg op te schuiven.

Op sommige plaatsen gaan we nog meer doen.  We kiezen ervoor om fietsstraten in te richten : straten waar de fietsers voorrang hebben en de automobilisten daar achter moeten blijven.  De Watermolenstraat bijvoorbeeld, of de Epicealaan

In enkele straten (bijvoorbeeld de Sint-Jansstraat, de Middenstraat en een deel van de Steenovenstraat) is de fietsveiligheid nu duidelijk niet goed.  Daar moeten dus aanpassingen gebeuren.  En Essen-Centrum moet volledig worden heraangelegd, maar daarover leest u verder in dit programma meer.

Op verschillende plaatsen in onze gemeente moet u met de fiets drukke wegen oversteken.  Daar gaan we extra aandacht aan geven.  Zeker de oversteek van Middenstraat naar Huybergsebaan is een moeilijk punt dat we zo snel mogelijk willen aanpakken.

Een fietspad komt nooit alleen : we zorgen daarom voor aaneensluitende fietsroutes doorheen Essen, zeker van en naar de scholen.  De schooltoegangen worden zo veel mogelijk autovrij gemaakt bij het begin en het einde van de lessen.

Veilig kunnen fietsen betekent ook dat u de fiets veilig moet kunnen achterlaten.  Goede fietsenstallingen zijn daarom heel belangrijk, zodat u ’s avonds uw rijwiel terug aantreft waar u het ’s morgens achterliet.  In onze centrumstraten gaan we meer fietsenstallingen plaatsen om het gebruik van de fiets voor woon-winkelverkeer aan te moedigen. De camera’s aan de stations zijn een eerste stap, maar we willen daar ook de stallingen zelf herinrichten.  Zeker voor elektrische fietsen moeten er enkele fietskluizen voorzien worden.  Ook op andere plaatsen -zoals aan de bushaltes- zorgen we voor meer en betere fietsstallingen .

Tenslotte moedigen we het gebruik van de fiets ook aan.  Voor het gemeentebestuur, door ervoor te zorgen dat al wie voor de gemeente werkt (ook het onderwijzend personeel) recht heeft op een fietsvergoeding.  Ook korte dienstverplaatsingen kunnen beter met de fiets. En voor u, door mee te stappen in concrete acties om het fietsgebruik verder aan te moedigen.

3 Essen, waar trein en bus thuis zijn

Heel wat Essenaren maken dagelijks gebruik van het openbaar vervoer (de O van het STOP-principe).  Gelukkig kan dat.  Dankzij onze twee treinstations.  We blijven daarom als gemeentebestuur aandringen op goede, vlotte en stipte verbindingen.  Naar Roosendaal en naar Antwerpen/Brussel.  En goederenvervoer op onze lijn moet zo veel mogelijk beperkt worden : daar zijn alternatieven voor.

De bus is even belangrijk als de trein.  We gaan daarom de buslijnen door onze gemeente opnieuw bekijken, zodat het busverkeer zo vlot mogelijk loopt.  We blijven ook proberen om ervoor te zorgen dat u met de bus naar Klina of naar Berkenbeek kan.  Liefst met De Lijn, maar we houden het proefproject van onze buurgemeenten voor een plaatselijke bus ook in de gaten, zodat we eventueel kunnen instappen.  We willen De Lijn ook aanzetten om werk te maken van een nachtbus tijdens het weekend.  Tenslotte willen we de verbinding met Nederland versterken.  De bus Nispen-Oudenbosch zou eigenlijk aan Kerkeneind moeten kunnen vertrekken.

Geen bus zonder bushaltes.  Die gaan we comfortabel inrichten en netjes onderhouden, zodat het er aangenaam wachten is, zelfs als de bus eens tien minuutjes te laat komt.  We kijken daarom ook na waar er best overdekte bushokjes komen.  Aan Rijkmaker, bijvoorbeeld.  En we proberen zoveel mogelijk haltes toegankelijk te maken voor personen met een beperking.

De bushaltes aan het station moeten op termijn allemaal aan de nieuwe stationstoegang aan de overzijde (kant goederenloods) terechtkomen, waar ze dan ook via de passerelle (fietsbrug), die aan de noordkant van het station over de sporen zal lopen, bereikt kunnen worden.  In afwachting daarvan proberen we ze alvast weg te halen van de huidige locatie, waar we meer ruimte maken voor een “kiss and ride” zone.  Zodat u er even kan stoppen om iemand op te pikken of af te zetten.  Dat kan door de bussen naar de parking in de Handelsstraat te leiden.

4 Veilig en vlot autoverkeer

We zijn bij de “P” van het STOP-principe aanbeland : de privéwagens. Auto’s en zwaar verkeer.  Ook als u met de auto rijdt, willen we u veilig door onze gemeente loodsen.  Dat vraagt in de eerste plaats om een herinrichting van de wegen die door onze dorpskernen lopen.  In Hoek en Horendonk werd daarvan werk gemaakt, maar ook voor de Kalmthoutsesteenweg is een heraanleg nodig.  Wildert mag niet langer uit “twee stukken dorp aan de Kalmthoutsesteenweg” bestaan.  Het moet duidelijk worden gemaakt dat de weg dóór Wildert loopt, en dat het dorp voorgaat op de auto’s.  Dus gaan we ook hier asverschuivingen voorzien zoals in Huijbergen.

Lange termijnplannen

U bent het er vast mee eens. In Essen-Centrum zijn Stationsstraat en Nieuwstraat de grootste pijnpunten.  Maar die kunnen niet los worden gezien van hun omgeving.  We willen in één keer een plan maken om het hele centrum tegen pakweg 2040 volledig opnieuw in te richten.  We gaan gedurfde keuzes niet uit de weg : van de Stationsstraat willen we in de eerste plaats een winkel- en wandelstraat maken.  Natuurlijk is de hele aanpak van het knooppunt aan het station daarbij van groot belang.  Daar willen we vertrekken vanuit het voorstel om het viaduct weg te halen en een ondergronds plein aan te leggen.  Op die manier kunnen we alle verkeersstromen opnieuw bekijken en de moeilijke puzzel in elkaar passen : Stationsstraat, Moerkantsebaan, Heikantlaan, Veldweg met het station zelf, de sporthal, de goederenloods, RVT Sint-Michaël…  Als we zo even het lijstje maken, blijkt meteen hoe moeilijk dat wordt.  Zonder een visie daarop heeft een mobiliteits- en structuurplan voor Essen weinig zin.

Daarmee hangt ook de verkeersafwikkeling van Heikant samen.  De plannen voor een tunnel in de Heikantstraat zeggen ons alvast niets.  Die is technisch niet zo evident.  Hij dreigt bovendien veel verkeer door de Heikantstraat en de Beukendreef te gaan sturen dat daar eigenlijk niets te zoeken heeft.  Bovendien maken we daar de schoolomgeving minder veilig mee.  En dat is net het omgekeerde van wat we willen bereiken.  We gaan van de Epicealaan immers een echte fietsstraat maken. De fietsers kunnen dan via de Epicealaan en het Krinkelsbos naar de kleuterschool, en verder naar de scouts of het College. Of ze kunnen via de Epicealaan en de Maststraat naar de Potlodenschool.

Er zijn enkele plaatsen in onze gemeente waar de grote wegen elkaar kruisen.  Daar willen we meer gebruik maken van rotondes.  Die zijn alleen zinvol als het vooral om autowegen gaat (zonder veel zwakke weggebruikers) die bovendien van een gelijkwaardig niveau zijn.  Het kruispunt Spijker-Kalmthoutsesteenweg-Antwerpsesteenweg is daarvan het beste voorbeeld.

Wie over het autoverkeer spreekt, weet dat er daarvoor snelheden moeten worden vastgelegd.  We werken daarom de indeling van Essen in duidelijke snelheidszones af : 70 / 50 / 30.  Zodat u overal duidelijk weet wat er mag.  We gaan er daarbij wel voor zorgen dat de snelheid en de inrichting van de weg met elkaar in overeenstemming zijn.  Het heeft geen zin om een zone-30 in te stellen op een weg die er als een autosnelweg uitziet, of 70 toe te laten op een zandweg ! In principe moet een herinrichting eerst gebeuren, en pas daarna komt de snelheidsbeperking.

Snelheidsregimes moeten ook gecontroleerd worden.  We hebben ongelooflijk lang moeten wachten op de camera aan het verkeerslicht in Hoek, maar gelukkig staat hij er nu wel.  Op enkele probleempunten in onze gemeente gaan we nog vaste snelheidscamera’s plaatsen.    Deze zorgen ervoor dat u en uw kinderen met een geruster hart door onze gemeente kunnen rijden.

Net zoals fietsen zijn auto’s niet altijd in beweging.  Dat zorgt ook voor een uitdaging : Essen heeft een parkeerplan nodig, met parkeerroutes die vertrekken bij de gemeentegrenzen.  We proberen dat rond te krijgen met zo weinig mogelijk nieuwe parkings, maar in de eerste plaats met een goede parkeerroute en met parkeerregimes die aan de situatie van elke straat worden aangepast.  In sommige straten kunnen we trouwens nog meer parkeerruimte creëren door de vakken duidelijker aan te geven.  Daarbij arceren we voor opritten de vakken best wit.  Want die garage is één ding, u moet er ook nog in raken natuurlijk !

5 Zwaar verkeer hoeft geen zwaar probleem te zijn

Een belangrijk luik van het mobiliteitsplan wordt een afzonderlijk routeplan voor het zwaar verkeer.  Het is onvermijdelijk dat vrachtwagens en landbouwvoertuigen onze gemeente doorkruisen.  De kilometerheffing stuurt bovendien extra verkeer door onze straten.  Niet elke weg is voor hen even geschikt.  Zeker uit de woonstraten willen we het zwaar verkeer weren.  Bovendien moeten we vermijden dat we extra zwaar verkeer aantrekken.

Ook vrachtwagens moeten parkeren.  Daarom gaan we in het volgende nieuw aan te leggen deel van Rijkmaker een goed uitgeruste vrachtwagenparking voorzien, waar chauffeurs in fatsoenlijke omstandigheden kunnen overnachten, met enkele toiletten, een douche, water om te drinken en af te wassen, een vuilnisbak…  Voor de veiligheid voorzien we camerabewaking.

De opkomst van de e-commerce leidt er ook toe dat meer en meer bestelwagens onze gemeente doorkruisen.  Natuurlijk moeten die het pakje dat u besteld hebt ook kunnen afleveren ! Maar ze moeten zich wel aan de verkeersregels houden, en daar gaan we wat strakker op toezien.

Tenslotte hoort bij een verkeersbeleid ook een bewegwijzeringsplan.  Om duidelijk te maken hoe je waar in Essen kan raken, en om zo overbodig verkeer te vermijden.  Met duidelijke afspraken, zodat we een kakofonie van pijltjes vermijden.

6 Essen timmert aan de weg

Ook de komende zes jaar gaat Essen nieuwe wegen aanleggen, dat had u al begrepen.  Dat zorgt voor hinder.  Daarom gaan we bij wegomleggingen vooraf goede afspraken maken met de bewoners en met de winkels die minder goed bereikbaar worden.  Bovendien gaan we wegomleggingen duidelijker dan vandaag aangeven, bijvoorbeeld door verschillende omleidingsroutes te nummeren (zoals dat in Nederland gebeurt).  We gaan in elk geval meer en duidelijker met u communiceren over de werken, en dat niet langer aan de aannemers overlaten.  Zodat u weet wát er gaat gebeuren, hoe lang dat gaat duren, wat voor u de gevolgen zijn en waar u terecht kan met uw vragen of problemen.  Daarbij gebruiken we zowel folders en brieven als Facebook en WhatsApp, bijvoorbeeld.

We gaan die aannemers ook verstandiger selecteren.  De keuze voor een aannemer mag niet langer alleen op de prijs gebaseerd zijn (zoals dat voor Over d’Aa het geval was), maar moet ook rekening houden met de kwaliteit van het werk, de stiptheid van de uitvoering…  We gaan hen ook beter opvolgen en controleren.  Zodat we bij de afwerking van de wegen niet voor onaangename verrassingen komen te staan.  Voor elke nieuwe weg gaan we trouwens aan de aannemer vragen om samen met het gemeentebestuur een onderhoudsplan op te maken.  Daarin moet staan om de hoeveel jaar welk onderhoud moet gebeuren.  Ook voor alle bestaande wegen maken we een dergelijk plan op.  Op die manier krijgen we een totaaloverzicht van het onderhoud, dat we dan in de tijd kunnen faseren.  Dat gaat de financiële planning eenvoudiger maken.  We gaan ook gemakkelijker kunnen voorkomen dat één of andere nutsmaatschappij een weg open legt enkele maanden voordat we als gemeentebestuur zelf een groot onderhoud ervan hebben gepland.

Met een dergelijke planning kunnen we u ook beter bij de werken betrekken.  We gaan ervan uit dat we telkens een hoorzitting houden vooraleer er een heraanlegplan wordt gemaakt.  Daarna wordt het plan opgemaakt.  Dan volgt een nieuwe vergadering om u de resultaten voor te stellen en ze eventueel nog bij te sturen.

Tenslotte moeten de autowegen en fietspaden in onze gemeente ook tijdens de winter toegankelijk blijven.   Daar bestaat een zoutstrooiplan voor, maar het kan het nog beter.  Daar gaan we dus werk van maken.

7 Met overleg en daadkracht overlast en onveiligheid aanpakken

Meestal gaat alles gewoon goed in Essen.  Maar onze gemeente is natuurlijk geen eiland.  Waar mensen samenleven ontstaat af en toe ook wrijving, dat is onvermijdelijk.  En dan groeit een mug al eens uit tot een flink uit de kluiten gewassen olifant.  Dat willen we in de eerste plaats voorkomen met gezond verstand.  De tijd is voorbij dat mensen met hun kleine buurtconflicten naar de pastoor stapten.  Dus komen ze vaak in het gemeentehuis terecht.  Maar de tijd is ook voorbij dat de burgemeester in dat soort gevallen bemiddelde ! Samen met de politie moeten we eens bekijken hoe we die bemiddeling het best aanpakken, als buurten niet meer met elkaar “buurten” maar harde woorden gebruiken.  Om te vermijden dat dingen uit de hand gaan lopen.

Soms gebeurt dat laatste toch.  Of worden we allemaal een heel klein beetje slachtoffer van een ondoordachte actie.  Sluikstorten bijvoorbeeld, of poep op de stoep.  Daarvoor hebben we de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) ingevoerd.  Die gaan we actief blijven gebruiken, en waar nodig ook bijsturen.  We gaan er zeker niet mee overdrijven, maar echte overlast en onverantwoord gedrag gaan we er natuurlijk wel mee aanpakken.  Dan blijft Essen voor iedereen leefbaar.

De buurt veilig maken

De echte veiligheidsproblemen zijn in de eerste plaats een zaak van de politie.  Toch kunnen we zelf veel doen.  We ondersteunen daarom actief de –gelukkig talrijke– buurtinformatienetwerken (BIN) die onze gemeente rijk is.  We zijn ervan overtuigd dat die heel ontradend werken voor “bezoekers” met minder goede bedoelingen.  We blijven inbraakpreventie ook ondersteunen met een premie die u krijgt als u uw woning beveiligt.

We vragen aan de politie om zich in de eerste plaats te concentreren op zaken die een sterke impact hebben op uw dagelijks leven : het verkeer, overlast, zwerfvuil, inbraak en diefstal.  Dat kan best door de politie aan te moedigen in de wijken en buurten actief te zijn.  Met de aanstelling van wijkagenten hebben ze op dat punt gelukkig al grote stappen vooruit gezet.  Bovendien willen we dat de politie duidelijker aanwezig is bij (grotere) evenementen in onze gemeente.  Ook extra toezicht op verlaten plekken, zoals de industriezones tijdens het weekend, zou nuttig zijn.  Daar leidt druggebruik, maar vaak vooral het illegaal verhandelen van drugs, immers af en toe tot problemen.

De politiehervorming is een heel goede zaak geweest, maar de politiewerking is daardoor iets te ver van de gemeente af komen te staan.  We willen daarom de werking van de intergemeentelijke politieraad transparanter maken, en de gemeenteraadsleden die erin zetelen meer mogelijkheden geven om de werking van het politiecollege (de drie burgemeesters ) te controleren.  Bovendien willen we bij het opstellen van het “zonaal veiligheidsplan”, het beleidsplan van de politie, de verschillende betrokkenen in de gemeente beter betrekken.  De BINs, bijvoorbeeld.  Maar ook de verkeersouders, de scholen, de senioren- en de jeugdraad.  Tenslotte willen we dat er iemand vanuit de politiezone zetelt in het managementteam van het gemeentebestuur, om zo de werking beter op elkaar af te stemmen.

Bepaalde plekken in onze gemeente zijn heel gevoelig voor overlast of criminaliteit.  We zorgen in de eerste plaats voor een laagdrempelig meldpunt, zodat u weet waar u met uw melding terechtkan.  Waar het kan helpen gaan we niet aarzelen om er net zoals aan de fietsenstallingen in de stations een camera te plaatsen.  En als we nieuwe straten of wijken plannen, dan zorgen we ervoor dat we geen onnodige donkere plekjes creëren, waar je je niet veilig voelt.

Ook nu de brandweer in een grotere zone werd ingebracht, blijven we de lokale verankering belangrijk vinden.  We gaan dus onze vrijwillige brandweermannen blijven ondersteunen, om ervoor te zorgen  dat ze snel en adequaat kunnen tussenkomen wanneer het nodig is.

Via het woonbeleid willen we trouwens ook meer werk maken van brandpreventie, want voorkomen is natuurlijk beter dan genezen.  Dat geldt ook voor de bedrijven, in het bijzonder voor de vuurwerkopslagplaatsen in Essen.  We gunnen ieder zijn broodwinning, maar houden ons hart vast voor de dag dat het hier echt knalt.  Daarom gaan we strenger toezien.

Als het helemaal misloopt, is een goed rampenplan van levensbelang.  We gaan de bestaande planning daarom grondig actualiseren.